Check in
WETTELIJKE KENNISGEVING

Overeenkomstig de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli over de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel wordt de volgende informatie verstrekt

IDENTIFICERENDE INFORMATIE

 1. U bezoekt de websites:

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U. – www.granhotelsolymar.com

met maatschappelijke zetel te C/BENIDORM 1 (03710 CALPE) ALICANTE, met N.I.F. B54211834, ingeschreven in het Handelsregister Registro Mercantil de Insc. Registro Mercantil Alicante Deel 3186, Boek 0, Bladzijde 110, Folio A-106578, inscriptie 1ª, hierna genoemd DE HOUDER.

U kunt op één van de volgende manieren contact opnemen met de HOUDER:
Telefoon: 965 830 284.
E-mail: calidad@gruposolymar.com.

WEBHOSTING

Avanza Soluciones de Comunicación S.L.U

Server gehost in het datacenter van Unelink (UNELINK TELECOM, S.A)

https://www.unelink.es/aviso-legal.html

GEBRUIKERS

 1. Deze voorwaarden (hierna ‘Wettelijke kennisgeving’ genoemd) zijn bedoeld om het gebruik van de website van DE HOUDER die aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, te reguleren.
  De toegang tot en/of het gebruik van deze webpagina brengt de voorwaarde met zich mee dat de GEBRUIKER de hier weergegeven algemene voorwaarden voor gebruik accepteert. Bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de eventueel vereiste algemene gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIK VAN HET PORTAAL

3. www.granhotelsolymar.com

biedt toegang tot een veelheid van informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “inhoud” genoemd) op het internet die toebehoren aan DE HOUDER of zijn licentiehouders en waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben.
De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij een dergelijke registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettelijke informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij belooft dat hij er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van zal maken.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe correct gebruik te maken van de inhoud en diensten (bijv. chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die DE HOUDER via zijn portaal aanbiedt en deze niet te gebruiken om:

 • Activiteiten uit te oefenen die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn.
 • Het verspreiden van inhoud of propaganda die racistisch, xenofoob, pornografisch of illegaal is, of die het terrorisme verdedigt of de mensenrechten schendt.
 • Schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen, van de leveranciers of derden, het invoeren of verspreiden in het netwerk van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
 • Pogingen te ondernemen om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze, in voorkomend geval, te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.
 • De website of de informatie op de website te gebruiken voor commerciële, politieke en reclamedoeleinden en voor elk commercieel gebruik, in het bijzonder voor het verzenden van ongevraagde e-mails.

DE HOUDER behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die de menselijke waardigheid schenden, die discriminerend, xenofoob of pornografisch racistisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de kinderen, de openbare orde of veiligheid of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval is DE HOUDER niet verantwoordelijk voor de meningen die de gebruikers via de fora, chats of andere deelnametools kenbaar maken.

GEGEVENSBESCHERMING
4. Alles wat betrekking heeft op het beleid voor gegevensbescherming staat in het document voor privacybeleid.

INHOUD. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. DE HOUDER is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, alsmede van de elementen die deze bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: afbeeldingen, foto’s, geluid, audio, video, software of tekst; handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz.), die eigendom zijn van de HOUDER of haar licentiehouders.
  Alle rechten voorbehouden. Volgens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf van de Auteurswet is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden te reproduceren, te verspreiden en openbaar te maken, met inbegrip van de wijze waarop deze beschikbaar wordt gesteld, op welke ondersteuning en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van de HOUDER.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De GEBRUIKER erkent dat het gebruik van de website en de inhoud en diensten ervan onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid plaatsvindt. Met name: DE HOUDER neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich in de volgende aspecten:
 • De beschikbaarheid van de werking van de website, de diensten en de inhoud ervan en de kwaliteit of de interoperabiliteit ervan.
 • Het doel waarvoor de website de doelstellingen van de GEBRUIKER dient.
 • De schending van de geldende wetgeving door de GEBRUIKER of derden en, in het bijzonder, van de intellectuele en industriële eigendomsrechten die in het bezit zijn van andere personen of entiteiten.
 • Het bestaan van kwaadaardige codes of enig ander schadelijk computerelement dat door het computersysteem van de GEBRUIKER of van derden kan worden veroorzaakt. Het is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER om te beschikken over adequate hulpmiddelen voor het opsporen en klaren van deze elementen.
 • De frauduleuze toegang tot de inhoud of diensten door onbevoegde derden, of, indien van toepassing, het vastleggen, verwijderen, wijzigen, veranderen of manipuleren van de berichten en communicaties van welke aard dan ook die deze derden kunnen uitvoeren.
 • De nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, actualiteit en bruikbaarheid van de aangeboden inhoud en diensten en het latere gebruik ervan door de GEBRUIKER. DE HOUDER zal alle rationele inspanningen en middelen aanwenden om bijgewerkte en betrouwbare informatie te verstrekken.
 • Schade aan computerapparatuur tijdens de toegang tot de website en schade aan de GEBRUIKERS wanneer deze wordt veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de dienst onderbreken.
 • De schade of verliezen die voortvloeien uit omstandigheden die zich hebben voorgedaan als gevolg van een toevallige gebeurtenis of overmacht.

Als er fora zijn; bij het gebruik van deze of andere soortgelijke ruimtes, moet er rekening mee worden gehouden dat de berichten alleen de mening van de GEBRUIKER weergeven die deze verstuurt, en deze als enige verantwoordelijk is. DE HOUDER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de GEBRUIKER verzonden berichten.

WIJZIGING VAN DEZE WETTELIJKE KENNISGEVING EN DE DUUR ERVAN

 1. DE HOUDER behoudt zich het recht voor om onaangekondigde wijzigingen aan te brengen in zijn portaal, en kan zoveel inhoud en diensten die via dezelfde weg worden aangeboden, wijzigen, verwijderen of toevoegen als de manier waarop ze worden weergegeven of zich in zijn portaal bevinden.
  De geldigheid van deze voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en blijft van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere naar behoren gepubliceerde voorwaarden.

LINKS

 1. Als links of hyperlinks naar andere internetsites worden opgenomen, oefent DE HOUDER geen enkele controle uit op deze sites en de inhoud ervan. DE HOUDER is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van een link naar een vreemde website, noch voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheid, geldigheid en samenstelling van de informatie die in deze hyperlinks en andere internetsites is opgenomen. Ook het opnemen van deze externe verbindingen impliceert geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.

RECHT TOT UITSLUITING

 1. DE HOUDER behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, aan gebruikers die zich niet houden aan de inhoud van deze wettelijke kennisgeving.

ALGEMEENHEDEN

 1. DE HOUDER zal de schending van deze voorwaarden en elk misbruik van zijn portaal vervolgen met gebruikmaking van alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties die wettelijk overeenstemmen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

 1. De relatie tussen DE HOUDER en DE GEBRUIKER wordt geregeld door de huidige Spaanse regelgeving. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit deze wettelijke kennisgeving zullen worden beslecht door de Spaanse rechtbanken in Denia.

MINDERJARIGEN

 1. De organisatie richt haar diensten op gebruikers ouder dan 18 jaar. Minderjarigen mogen geen gebruik maken van onze diensten en moeten ons daarom hun persoonlijke gegevens niet toesturen. Wij informeren u dat als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, de organisatie niet verantwoordelijk is voor de mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven van de in deze zelfde clausule vastgestelde kennisgeving.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN – SSL

De houder heeft een SSL (‘Secure Sockets Layer’) -certificaat aangeworven voor zijn website.

Met een SSL-certificaat kunt u alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die op een website kan worden verwerkt, beschermen, ongeacht de informatie die wordt verzonden, zoals van de contactformulieren van de website naar de server, of gegevens die zijn ingevoerd voor abonnementen op nieuwsbrieven of toegang tot beschermde gebieden, enz.
Het adres van de website verschijnt in het groen en activeert het ‘https’-protocol dat een veilige verbinding van een webserver naar de browser van de gebruiker mogelijk maakt.

ENTITEITEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE GROEP:

TRADIA HOTEL, S.L.U.                                                      HOSTERLERÍA                          www.suitopiahotel.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.           HOSTELERÍA                           www.solymarhoteles.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.           HOSTELERÍA                           www.granhotelsolymar.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.           HOSTELERÍA                           www.apartamentosdelmar.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.           HOSTELERÍA                           www.restauranteabiss.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.           HOSTELERÍA                           www.gruposolymar.com

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BENACALP, S.L.U.    HOSTELERIA                            www.campingcalpemar.com

TRADIA SUPERMERCADOS, S.L.U. COMERCIO                   ALIMENTACIÓN                        www.supermercadosolymar.com

TRADIA SUPERMERCADOS, S.L.U. COMERCIO                   ALIMENTACIÓN                        www.mymercat.com